Zrušení a zánik

Zrušení a zánik

Akciová společnost může být zrušena dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí společnosti, nebo nuceně. Např. dle nařízení soudu z důvodu zrušení oprávnění k provozování činnosti nebo v případech, kdy se alespoň 2 roky po sobě nekonala valná hromada či nebyly zvoleny orgány společnosti. Mezi důvody zrušení společnosti na základě vlastního rozhodnutí patří uplynutí lhůty, pro kterou byla společnost založena, dosažení účelu nebo o jeho zrušení rozhodly orgány společnosti.

Zrušení akciové společnosti může být provedeno s likvidací nebo bez likvidace.

Zrušení akciové společnosti bez likvidace

Akciová společnost může být zrušena bez likvidace z důvodu fúze, kdy dochází ke sloučení společností nebo převodem jmění na akcionáře či rozdělením. Jedná se o zrušen společnosti s právní nástupcem. Při zrušení společnosti je důležité ocenění obchodního majetku.

Fúze je sloučení několika společností. Fúze musí být schválena všemi společnostmi, které se fúze účastní. Každá společnost musí povinně zpracovat písemnou zprávu, kde se hodnotí zejména ekonomické a právní důsledky fúze. Dále se musí vypracovat zpráva o přezkoumaní fúze. Obě tyto písemnosti musí být schváleny všemi akcionáři.

Rozdělení společnosti musí být opět schváleno valnou hromadou. Nástupnickou společností může být pouze akciová společnost či společnost s ručením omezeným. V některých případech je vyžadován souhlas státního orgánu. Musí být zpracována zpráva o rozdělení a to zanikající společností.

Převod jmění musí opět rozhodnout valná hromada. V případě, že přijde k převedu jmění, musí být ostatní akcionáři vypořádáni.

Zrušení akciové společnosti s likvidací

O zrušení společnost s likvidací rozhoduje valná hromada. Pro její přijetí je nutné mít alespoň 2/3 hlasů. Je nutné mít o něm pořízený notářský zápis. Likvidace je prováděna jmenovaným likvidátorem. Toho jmenuje a odvolává valná hromada společnosti. Likvidační zůstatek se rozděluje mezi akcionáře v poměrné výši jmenovitých hodnot jejich akcií. Likvidační zůstatek může být mezi akcionáře rozdělen teprve po té, co jsou uspokojeny všechny nároky věřitelů. Likvidátor vyzve zákonem stanoveným způsobem akcionáře k tomu, aby byly vráceny akcie společnosti. U zaknihovaných akcií, jsou akcie společnosti zrušeny.

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.