Orgány akciové společnosti

Orgány akciové společnosti

Mezi orgány akciové společnosti patří valná hromada, představenstvo a dozorní rada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Valná hromada je tvořena akcionáři. Rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech ve společnosti. Zejména o založení společnosti, o stanovách společnosti, volí představenstvo a dozorčí radu, schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku. Valná hromada se musí konat nejméně jednou ročně. Každý z akcionářů má počet hlasů podle počtu akcií, které vlastní. Je schopna usnášení, jestliže jsou přítomní akcionáři, jež mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Dalším a neméně důležitým orgánem akciové společnosti je představenstvo.

Představenstvo je statutárním orgánem, jehož úkolem je řídit společnost a zabezpečovat jeho chod. Je voleno valnou hromadou nebo dozorčí radou Představenstvo má většinou 3 členy. V případě, že má společnost jen jednoho akcionáře, pak představenstvo může mít jednoho nebo 2 členy. Jejich funkční období je maximálně 5 let. Členem představenstva může být fyzická osoba, která je bezúhonná. Pro členy platí zákaz konkurence, ve smyslu podnikání ve stejném oboru. Členy představenstva jsou zejména manažeři.

Dozorčí rada je nejvyšší kontrolní orgán. Jehož úkolem je dohlížet na správný chod společnosti. Kontroluje zejména účetnictví, má právo nahlížet do všech dokumentů a záznamů. Přezkoumává správnost účetní závěrky a podává návrh na rozdělení zisku valné hromadě. Je volena valnou hromadou. Dozorčí rada má minimálně 3 členy a jejich počet musí být dělitelný třemi, kteří nesmí být současně také členy představenstva. Má-li společnost více jak 50 zaměstnanců, tak 1/3 dozorčí rady je volena zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady musí být právně bezúhonní.