Fungování společnosti

Fungování společnosti

Akciová společnost patří mezi kapitálové společnosti. Jedná se o právnickou osobu, která se řídí obchodním zákoníkem. Majetek společnosti je rozdělen na určený počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

Základní kapitál společnosti závisí na tom, zda je společnost zakládána s veřejnou nabídkou či bez veřejné nabídky. V případě veřejné nabídky, činí základní kapitál výše 20 000 000 Kč. Je-li zakládána bez veřejné nabídky, hodnota základního kapitálu je nižší. Činí „jen“ 2 000 000 Kč.

Společnost může výši základního kapitálu zvyšovat nebo snižovat. Zvýšení základního kapitálu je možné různými způsoby. Zejména úpisem nových akcií, převodem majetku.

Snížení základního kapitálu je možné snížením jmenovité hodnoty akcií, stažením určitého počtu akcií z oběhu.

Při zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií mají přednostní právo na jejich úpis společníci společnosti.

Podmínkou pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí být splněna podmínka, že výše vlastního kapitálu nesmí být nižší než výše základního kapitálu, který je upsaný, navýšený o hodnotu základního kapitálu neupsaného zvýšeného o částku rezervního fondu.

Základní kapitál můžeme také snižovat. Při snižování musíme dbát na to, aby hodnota základního kapitálu neklesla pod zákonem stanovenou hranici.

Rezervní fond

Akciová společnost, která v průběhu roku dosáhla zisku, musí nejdříve část z čistého zisku využít na tvorbu rezervního fondu. Zbytek zisku může být pak rozdělen mezi společníky nebo použit jako příděl do různých fondů.

Společnost má povinnost pro případ ztráty vytvářet rezervní fond. Rezervní fond je vytvářen zejména z čistého zisku. Společnost musí vytvářet rezervní fond v prvním roce, ve kterém dosáhne zisku. V prvním roce musí tvořit fond ve výši 20% čistého zisku. Každý další rok se musí přidělovat do fondu dalších 5% z čistého zisku. Minimální zákonem stanovená výše rezervního fondu je 10% základního kapitálu.

V případě, že společnost poruší tvorbu rezervního fondu, může být na návrh soudu zrušena.

Ručení

Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionáři za závazky společnosti nemusí ručit a ani nemá povinnost hradit ztrátu společnosti.