Akcie

Akcie

Akcie je cenným papírem. S akciemi jsou spojena práva a povinnosti akcionáře. Mezi práva akcionáře náleží právo podílet se na likvidačním zůstatku, na zisku společnosti a na řízení společnosti.

Akcie musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti:

 • jmenovitou hodnotu
 • datum emise
 • firmu a sídlo
 • označení formy akcie
 • jméno akcionáře
 • výši základního kapitálu
 • počet akcií

Akcie můžeme dělit podle několika hledisek:

1) Podle formy rozlišujeme akcie listinné a zaknihované.

Listinné akcie mají fyzickou podobu. Skládají se z pláště, kupónového archu a talónu. Musí obsahovat číselné označení a podpis člena představenstva. Je opatřena ochrannými prvky proti padělání.

Zaknihované akcie jsou umístěny ve středisku pro cenné papíry. Jedná se o cenné papíry v elektronické podobě. Patří mezi nejvyhledávanější druh cenných papírů.

2)Podle druhu akcií jsou rozlišovány na majitele a na jméno.

Akcie na majitele mají formu cenného papíru na doručitele. Majitel akcie je jeho vlastníkem.

Častějším druhem jsou akcie na jméno. Tento druh akcií jsou převoditelné rubopisem a předáním. Mají zejména listinnou podobu. Změnu v osobě vlastníka je nutné zaznamenat.

 

  1. Dalším druhem akcií jsou zejména kmenové akcie. Nejsou s nimi spojeny žádná zvláštní práva.
  2. Prioritní akcie jsou akcie, se kterými je spojeno přednostní právo majitele na upisování akcií. Nebo mají přednostní právo jež se týká dividend či likvidačního zůstatku. Jejich výdej je omezen podmínkou. A tou je, že souhrn jmenovitých hodnot nesmí překročit polovinu základního kapitálu.
  3. Zaměstnanecké akcie jsou akcie kmenové, které jsou nabízeny společností svým zaměstnancům za zvýhodněných podmínek. Zvýhodněnou podmínkou se rozumí, že zaměstnanci nemusí zaplatit celý emisní kurs akcií, za něž je společnost nakoupila. Vzniklý rozdíl firma hradí ze svého vlastního kapitálu. Mají zejména motivační charakter. Aby mohly být vydány, hodnota emisního kursu nesmí překročit 5% základního kapitálu.
  4. Zlaté akcie jsou určeny pouze pro členy představenstva. Vyznačují se zejména vysokou jmenovitou hodnotou.